KUK Kuerz: Ganaël Dumreicher

Ganaël Dumreicher ist ein spannender un vielseitiger junger Künstler, der hier, nach einem Aufruf vom KUK, mit …

KulturKanal fir Lëtzebuerg

Konscht ass net getrennt vun der Welt, an där se entsteet, si ass en Deel dervun, an d'Welt en Deel vun hir. KënschtlerInnen eegne sech dat un, wat ronderëm si ass, fir et nei z'erfannen.