æm plays at Biwer's

æm is a young songwriter with Portuguese roots and has been living in Luxembourg since 2008. She will be playing live…

KulturKanal fir Lëtzebuerg

Konscht ass net getrennt vun der Welt, an där se entsteet, si ass en Deel dervun, an d'Welt en Deel vun hir. KënschtlerInnen eegne sech dat un, wat ronderëm si ass, fir et nei z'erfannen.