1 year of KUK!

Watch a review of 1 year of KUK edited by Sven Fielitz & read Claire Thill's thoughts abbout the birthday.

KulturKanal fir Lëtzebuerg

Konscht ass net getrennt vun der Welt, an där se entsteet, si ass en Deel dervun, an d'Welt en Deel vun hir. KënschtlerInnen eegne sech dat un, wat ronderëm si ass, fir et nei z'erfannen.