Artchek: Bartleby Delicate x Niels Engel & Charl Vinz

Mon travail s’articule autour de l’observation d’un espace, de la ville, du monde qui grouille en permanence. Afin de…

KulturKanal fir Lëtzebuerg

Konscht ass net getrennt vun der Welt, an där se entsteet, si ass en Deel dervun, an d'Welt en Deel vun hir. KënschtlerInnen eegne sech dat un, wat ronderëm si ass, fir et nei z'erfannen.